当前位置:首页 > 古诗 > 正文
文章正文

和诗的拼音

古诗 > :和诗的拼音是由173资源网(www.mwopus.com)为您精心收集,如果觉得好,请把这篇文章复制到您的博客或告诉您的朋友,以下是和诗的拼音的正文:

和诗的拼音一:小学必背古诗词80首(带拼音)


小学必背古诗词80首(带拼音)
 
01  咏鹅 骆宾王 é        é      é     鹅 , 鹅 , 鹅 ,    qū xiàng xiàng tiān gē     曲 项       向     天   歌 。    bái máo fú lǜ shuǐ     白  毛    浮 绿 水 ,    hōng zhǎng bō qīng bō     红         掌    拨  清   波 。
02   敕勒歌 北朝民歌 chì lè chuān  yīn shān xià     敕 勒 川 , 阴 山 下 。    tiān sì qióng lú  lǒng gài sì yě     天 似 穹 庐 , 笼 盖 四 野 。    tiān cāng cāng  yě máng máng     天 苍 苍 , 野 茫 茫 ,    fēng chuī cǎo dī xiàn niú yáng     风 吹 草 低 见 牛 羊 。  
03   春晓 孟浩然 chūn mián bù jué xiǎo     春 眠 不 觉 晓 ,    chù chù wén tí niǎo     处 处 闻 啼 鸟 。    yè lái fēng yǔ shēng     夜 来 风 雨 声 ,    huā luò zhī duō shǎo     花 落 知 多 少 。 
04   回乡偶书 贺知章 shào xiǎo lí jiā lǎo dà huí     少 小 离 家 老 大 回 ,    xiāng yīn wú gǎi bìn máo shuāi     乡 音 无 改 鬓 毛 衰 。    ér tóng xiāng jiàn bù xiāng shí     儿 童 相 见 不 相 识 ,    xiào wèn kè cóng hé chù lái     笑 问 客 从 何 处 来 。   
05   静夜思 李白 chuáng qián míng yuè guāng     床 前 明 月 光 ,    yí shì dì shàng shuāng     疑 是 地 上 霜 。    jǔ tóu wàng míng yuè     举 头 望 明 月 ,    dī tóu sī gù xiāng     低 头 思 故 乡 。  
06   忆江南 白居易 jiāng nán hǎo  fēng jǐng jiù céng ān     江 南 好 , 风 景 旧 曾 谙 。    rì chū jiāng huā hóng shèng huǒ     日 出 江 花 红 胜 火 ,    chūn lái jiāng shuǐ lǜ rú lán     春 来 江 水 绿 如 蓝 ,    néng bù yì jiāng nán     能 不 忆 江 南 ? 
07  游子吟 孟郊 cí mǔ shǒu zhōng xiàn     慈 母 手 中 线 ,    yóu zǐ shēn shàng yī     游 子 身 上 衣 。    lín xíng mì mì féng     临 行 密 密 缝 ,    yì kǒng chí chí quī     意 恐 迟 迟 归 。    shuí yán cùn cǎo xīn     谁 言 寸 草 心 ,    bào dé sān chūn huī     报 得 三 春 晖 ?  
08 古朗月行(节选)李白 xiǎo shí bù shí yuè     小 时 不 识 月 ,    hū zuò bái yù pán     呼 作 白 玉 盘 。    yòu yí yáo tái jìng     又 疑 瑶 台 境 ,    fēi zài qīng yún duān     飞 在 青 云 端 。  
09   元日 王安石 bào zhú shēng zhōng yī suì chú     爆 竹 声 中 一 岁 除 ,    chūn fēng sòng nuǎn rù tú sū     春 风 送 暖 入 屠 苏 。    qiān mén wàn hù tóng tóng rì     千 门 万 户 曈 曈 日 ,    zǒng bǎ xīn táo huàn jiù fú     总 把 新 桃 换 旧 符 。  
10  登鹳雀楼 王之涣 bái rì yī shān jìn     白 日 依 山 尽 ,    huáng hé rù hǎi liú     黄 河 入 海 流 。    yù qióng qiān lǐ mù     欲 穷 千 里 目 ,    gèng shàng yī céng lóu     更 上 一 层 楼 。  
11   望庐山瀑布 李白 rì zhào xiāng lú shēng zǐ yān     日 照 香 炉 生 紫 烟 ,    yáo kàn pù bù guà qián chuān     遥 看 瀑 布 挂 前 川 。    fēi liú zhí xià sān qiān chǐ     飞 流 直 下 三 千 尺 ,    yí shì yín hé luò jiǔ tiān     疑 是 银 河 落 九 天 。  
12   早发白帝城 李白 zhāo cí bái dì cǎi yún jiān     朝 辞 白 帝 彩 云 间 ,    qiān lǐ jiāng líng yī rì huán     千 里 江 陵 一 日 还 。    liǎng àn yuán shēng tí bù zhù     两 岸 猿 声 啼 不 住 ,    qīng zhōu yǐ guò wàn chóng shān     轻 舟 已 过 万 重 山 。  
13  江畔独步寻花 杜甫 huáng sì niáng jiā huā mǎn xī     黄 四 娘 家 花 满 蹊 ,    qiān duǒ wàn duǎ yā zhī dī     千 朵 万 朵 压 枝 低 。    liú lián xì dié shí shí wǔ     留 连 戏 蝶 时 时 舞 ,    zì zài jiāo yīng qià qià tí     自 在 娇 莺 恰 恰 啼 。  
14   六月二十七日望湖楼醉书 苏轼 hēi yún fān mò wèi zhē shān     黑 云 翻 墨 未 遮 山 ,    bái yǔ tiào zhū luàn rù chuán     白 雨 跳 珠 乱 入 船 。    juǎn dì fēng lái hū chuī sàn     卷 地 风 来 忽 吹 散 ,    wàng hú lóu xià shuǐ rú tiān     望 湖 楼 下 水 如 天 。  
15    小池 杨万里 quán yǎn wú shēng xī xì liú    泉 眼 无 声 惜 细 流,    shù yīn zhào shuǐ ài qíng róu    树 荫 照 水 爱 晴 柔。    xiǎo hé cái lù jiān jiān jiǎo    小 荷 才 露 尖 尖 角,    cǎo yǒu qīng ting lì shàng tóu    早 有 蜻 蜒 立 上 头。  
16   四时田园杂兴 范成大 zhòu chū yún tián yè jī má     昼 出 耘 田 夜 绩 麻 ,    cūn zhuāng ér nǚ gè dāng jiā     村 庄 儿 女 各 当 家 。    tóng sūn wèi jiě gòng gēng zhī     童 孙 未 解 供 耕 织 ,    yě bàng sāng yīn xué zhòng guā     也 傍 桑 阴 学 种 瓜 。                                                                             
17    悯农(其一) 李绅 chūn zhòng yī lì sù     春 种 一 粒 粟 ,    qiū shōu wàn kē zǐ     秋 收 万 颗 子 。    sì hǎi wú xián tián     四 海 无 闲 田 ,    nóng fū yóu è sǐ     农 夫 犹 饿 死 ! 
18   悯农(其二) 李绅 chú Hé rì dāng wǔ     锄 禾 日 当 午 ,    hàn dī hé xià tǔ     汗 滴 禾 下 土 。    shuí zhī pán zhōng cān     谁 知 盘 中 餐 ,    lì lì jiē xīn kǔ     粒 粒 皆 辛 苦    
19   晓出净慈寺送林子方 杨万里 bì jìng xī hú liù yuè zhōng     毕 竟 西 湖 六 月 中 ,    fēng guāng bù yǔ sì shí tóng     风 光 不 与 四 时 同 。    jiē tiān lián yè wú qióng bì     接 天 莲 叶 无 穷 碧 ,    yìng rì hé huā bié yàng hóng     映 日 荷 花 别 样 红 。  
20   绝句 杜甫 chí rì jiāng shān lì     迟 日 江 山 丽 ,    chūn fēng huā cǎo xiāng     春 风 花 草 香 。    ní róng fēi yàn zǐ     泥 融 飞 燕 子 ,    shā nuǎn shuì yuān yāng     沙 暖 睡 鸳 鸯 。  
21   送元二使安西 王维 wèi chéng zhāo yù yì qīng chén     渭 城 朝 雨 浥 轻 尘 ,    kè shè qīng qīng liǔ sè xīn     客 舍 青 青 柳 色 新 。    quàn jūn gēng jìn yī bēi jiǔ     劝 君 更 尽 一 杯 酒 ,    xī chū yáng guān wú gù rén     西 出 阳 关 无 故 人 。  
22    赋得古原草送别 白居易 lí lí yuán shàng cǎo     离 离 原 上 草 ,    yì suì yì kū róng     一 岁 一 枯 荣 。    yě huǒ shāo bù jìn     野 火 烧 不 尽 ,    chūn fēng chuī yòu shēng     春 风 吹 又 生 。    yuǎn fāng qīn gǔ dào     远 芳 侵 古 道 ,    qíng cuì jiē huāng chéng     晴 翠 接 荒 城 ,    yòu sòng wáng sūn qù     又 送 王 孙 去 ,    qī qī mǎn bié qíng     萋 萋 满 别 情 。  
23   鹿柴 王维 kōng shān bù jiàn rén     空 山 不 见 人 ,    dàn wén rén yǔ xiǎng     但 闻 人 语 响 。    fǎn yǐng rù shēn lín     返 景 入 深 林 ,    fù zhào qīng tái shàng     复 照 青 苔 上 。  
24   凉州词  王翰 pú táo měi jiǔ yè guāng běi     葡 萄 美 酒 夜 光 杯 ,    yú yǐn pí pā mǎ shàng cuī     欲 饮 琵 琶 马 上 催 。    zuì wò shā chǎng jūn mò xiào     醉 卧 沙 场 君 莫 笑 ,    gǔ lái zhēng zhàn jǐ rén huí     古 来 征 战 几 人 回 ?  
25   别董大 高适 qiān lǐ huáng yún bái rì xūn     千 里 黄 云 白 日 曛 ,    běi fēng chuī yàn xuě fēn fēn     北 风 吹 雁 雪 纷 纷 。    mò chóu qián lù wú zhī jǐ     莫 愁 前 路 无 知 己 ,    tiān xià shuí rén bù shí jūn     天 下 谁 人 不 识 君 。 
26   出塞 王昌龄 qín shí míng yuè hàn shí guān     秦 时 明 月 汉 时 关 ,    wàn lǐ cháng zhēng rén wèi huán     万 里 长 征 人 未 还 。    dàn shǐ lóng chéng fēi jiàng zài     但 使 龙 城 飞 将 在 ,    bù jiào hú mǎ dù yīn shān     不 教 胡 马 度 阴 山 。  
27   望天门山 李白 tiān mén zhōng duàn chǔ jiāng kāi     天 门 中 断 楚 江 开 ,    bì shuǐ dōng liú zhì cǐ huí     碧 水 东 流 至 此 回 。    liǎng àn qīng shān xiāng duì chū     两 岸 青 山 相 对 出 ,    gū fān yí piàn rì biān lái     孤 帆 一 片 日 边 来 。  
28   山行 杜牧 tiān mén zhōng duàn chǔ jiāng kāi     天 门 中 断 楚 江 开 ,    bì shuǐ dōng liú zhì cǐ huí     碧 水 东 流 至 此 回 。    liǎng àn qīng shān xiāng duì chū     两 岸 青 山 相 对 出 ,    gū fān yí piàn rì biān lái     孤 帆 一 片 日 边 来 。  
29    长歌行 汉乐府 qīng qīng yuán zhōng kuí     青 青 园 中 葵 ,    zhāo lù dài rì xī     朝 露 待 日 晞 。    yáng chūn bù dé zé     阳 春 布 德 泽 ,    wàn wù shēng guāng huī     万 物 生 光 辉 。    cháng kǒng qiū jié zhì     常 恐 秋 节 至 ,    kūn huáng huā yè shuāi     焜 黄 华 叶 衰 。    bǎi chuān dōng dào hǎi     百 川 东 到 海 ,    hé shí fù xī guī     何 时 复 西 归 ?    shào zhuàng bù nǔ lì     少 壮 不 努 力 ,    lǎo dà tú shāng bēi     老 大 徒 伤 悲 。  
30   绝句  杜甫 liǎng gè huáng lí míng cuì liǔ     两 个 黄 鹂 鸣 翠 柳 ,    yī háng bái lù shàng qīng tiān     一 行 白 鹭 上 青 天 。    chuāng hán xī lǐng qiān qiū xuě     窗 含 西 岭 千 秋 雪 ,    mén bó dōng wú wàn lǐ chuán     门 泊 东 吴 万 里 船 。  
31   竹里馆 王维 dú zuò yōu huáng lǐ     独 坐 幽 篁 里 ,    tán qín fù cháng xiào     弹 琴 复 长 啸 。    shēn lín rén bù zhī     深 林 人 不 知 ,    míng yuè lái xiāng zhào     明 月 来 相 照 。  
32   梅花 王安石 qiáng jiǎo shù zhī méi     墙 角 树 枝 梅 ,    líng hán dú zì kāi     凌 寒 独 自 开 。    yáo zhí bù shì xuǎ     遥 知 不 是 雪 ,    wèi yǒu àn xiāng lái     为 有 暗 香 来 。  
33   石灰吟 于谦 qiān chuí wàn jī chū shēn shān     千 锤 万 击 出 深 山 ,    liè huǒ fén shāo ruò děng xián     烈 火 焚 烧 若 等 闲 。    fěn shēn suì gǔ hún bù pà     粉 身 碎 骨 浑 不 怕 ,    yào liú qīng bái zài rén jiān     要 留 清 白 在 人 间 。  
34   九月九日忆山东兄弟 王维 dú Zài yì xiāng wéi yì kè     独 在 异 乡 为 异 客 ,    měi Féng jiā jié bèi sī qīn     每 逢 佳 节 倍 思 亲 。    yáo Zhī xiōng dì dēng gāo chù     遥 知 兄 弟 登 高 处 ,    biàn Chā zhū yú shāo yì rén     遍 插 茱 萸 少 一 人 。  
35   七步诗 曹植 zhǔ dòu rán dòu qí     煮 豆 燃 豆 萁 ,    lù chǐ yǐ wéi zhī     漉 豉 以 为 汁 。    qí zài fǔ xià rán     萁 在 釜 下 燃 ,    dòu zài fù zhōng qì     豆 在 釜 中 泣 。    běn shì tóng gēn shēng     本 是 同 根 生 ,    xiāng jiān hé tài jí     相 煎 何 太 急 。  
36   望洞庭 刘禹锡 hú guāng Qiū yuè liǎng xiāng hé     湖 光 秋 月 两 相 和 ,    tán miàn Wú fēng jìng wèi mó     潭 面 无 风 镜 未 磨 。    yáo wàng Dòng tíng shān shuǐ cuì     遥 望 洞 庭 山 水 翠 ,    bái yín Pán lǐ yī qīng luó     白 银 盘 里 一 青 螺 。  
37   惠崇《春江晓景》 苏轼 zhú wài Táo huā sān liǎng zhī     竹 外 桃 花 三 两 枝 ,    chūn jiāng shuǐ nuǎn yā xiān zhī     春 江 水 暖 鸭 先 知 。    lóu hāo mǎn dì lú yá duǎn     蒌 蒿 满 地 芦 芽 短 ,    zhèng shì hé tún yù shàng shí     正 是 河 豚 欲 上 时 。  
38   题西林壁 苏轼 héng kàn Chéng lǐng cè chéng fēng     横 看 成 岭 侧 成 峰 ,    yuǎn jìn Gāo dī gè bù tóng     远 近 高 低 各 不 同 。    bù shí Lú shān zhēn miàn mù     不 识 庐 山 真 面 目 ,    zhǐ yuán Shēn zài cǐ shān zhōng     只 缘 身 在 此 山 中 。  
39   乐游原 李商隐 xiàng wǎn yì bù shì     向 晚 意 不 适 ,    qū chē dēng gǔ yuán     驱 车 登 古 原 。    xī yáng wú xiàn hǎo     夕 阳 无 限 好 ,    zhǐ shì jìn huāng hūn     只 是 近 黄 昏 !  
40   赠汪伦 李白 xiàng wǎn yì bù shì     向 晚 意 不 适 ,    qū chē dēng gǔ yuán     驱 车 登 古 原 。    xī yáng wú xiàn hǎo     夕 阳 无 限 好 ,    zhǐ shì jìn huāng hūn     只 是 近 黄 昏 !  
41   黄鹤楼送孟浩然之广陵 李白 gù Rén xī cí huáng hè lóu     故 人 西 辞 黄 鹤 楼 ,    yān huā sān yuè xià yáng zhōu     烟 花 三 月 下 扬 州 。    gū Fān yuǎn yǐng bì kōng jìn     孤 帆 远 影 碧 空 尽 ,    wéi jiàn cháng jiāng tiān jì liú     惟 见 长 江 天 际 流 。 
42   塞下曲 卢纶 jín àn cǎo jīng fēng     林 暗 草 惊 风 ,    jiāng jūn yè yǐn gōng     将 军 夜 引 弓 。    píng míng xún bái yǔ     平 明 寻 白 羽 ,    mò zài shí léng zhōng     没 在 石 棱 中 。  
43   浪淘沙 刘禹锡 jiǔ qū Huáng hé wàn lǐ shā     九 曲 黄 河 万 里 沙 ,    làng táo Fēng bǒ zì tiān yá     浪 淘 风 簸 自 天 涯 。    rú jīn Zhí shàng yín hé qù     如 今 直 上 银 河 去 ,    tóng dào Qiān niú zhī nǚ jiā     同 到 牵 牛 织 女 家 。  
44   渔歌子 张志和 xī sài Shān qián bái lù fēi     西 塞 山 前 白 鹭 飞 ,    táo huā Liú shuǐ guì yú féi     桃 花 流 水 鳜 鱼 肥 。    qīng ruò Lì  lǜ suō yī     青 箬 笠 , 绿 蓑 衣 ,    xié fēng Xì yǔ bù xū guī     斜 风 细 雨 不 须 归 。  
45   江雪 柳宗元 qiān Shān niǎo fēi jué     千 山 鸟 飞 绝 ,    wàn jìng rén zōng miè     万 径 人 踪 灭 。    gū zhōu suō lì wēng     孤 舟 蓑 笠 翁 ,    dú diào hán jiāng xuě     独 钓 寒 江 雪 。  
46    游园不值 叶绍翁 yīng lián Jī chǐ yìn cāng tái     应 怜 屐 齿 印 苍 苔 ,    xiǎo kòu chái fēi jiǔ bù kāi     小 扣 柴 扉 久 不 开 。    chūn sè mǎn yuán guān bù zhù     春 色 满 园 关 不 住 ,    yī zhī hóng xìng chū qiáng lái     一 枝 红 杏 出 墙 来 。  
47   逢雪宿芙蓉山主人 刘长卿 rì mò cāng shān yuǎn     日 暮 苍 山 远 ,    tiān hán bái wū pín     天 寒 白 屋 贫 。    chái mén wén quǎn fèi     柴 门 闻 犬 吠 ,    fēng xuě yè guī rén     风 雪 夜 归 人 。  
48  竹石 郑燮 yǎo dìng qīng shān bù fàng sōng     咬 定 青 山 不 放 松 ,    lì gēn yuán zài pò yán zhōng     立 根 原 在 破 岩 中 。    qiān mó wàn jī hái jiān jìn     千 磨 万 击 还 坚 劲 ,    rèn ěr dōng xī nán běi fēng     任 尔 东 西 南 北 风 。  
49   独坐敬亭山 李白 zhòng niǎo gāo fēi jìn     众 鸟 高 飞 尽 ,    gū yún dù qù xián     孤 云 独 去 闲 。    xiāng kàn liǎng bù yàn     相 看 两 不 厌 ,    zhǐ yǒu jìng tíng shān     只 有 敬 亭 山 。  
50   枫桥夜泊 张继 yuè luò Wū tí shuāng mǎn tiān     月 落 乌 啼 霜 满 天 ,    jiāng fēng yú huǒ duì chóu mián     江 枫 渔 火 对 愁 眠 。    gū sū chéng wài hán shān sì     姑 苏 城 外 寒 山 寺 ,    yè bàn zhōng shēng dào kè chuán     夜 半 钟 声 到 客 船 。  
51   寻隐者不遇 贾岛 sōng xià wèn tóng zǐ     松 下 问 童 子 ,    yán shī cǎi yào qù     言 师 采 药 去 。    zhǐ zài cǐ shān zhōng     只 在 此 山 中 ,    yún shēn bù zhī chù     云 深 不 知 处 。 
52   墨梅 王冕 wú jiā xǐ yàn chí tóu shù     吾 家 洗 砚 池 头 树 ,    gè gè huā kāi dàn mò hén     个 个 花 开 淡 墨 痕 。    bù yào rén kuā hǎo yán sè     不 要 人 夸 好 颜 色 ,    zhǐ liú qīng qì mǎn qián kūn     只 留 清 气 满 乾 坤 。  
53    咏柳 贺知章 bì yù zhuāng chéng yī shù gāo     碧 玉 妆 成 一 树 高 ,    wàn tiáo chuí xià lǜ sī tāo     万 条 垂 下 绿 丝 绦 。    bù zhī xì yè shuí cái chū     不 知 细 叶 谁 裁 出 ,    èr yuè chūn fēng sì jiǎn dāo     二 月 春 风 似 剪 刀 。   
54   清明 杜牧 qīng míng shí jié yǔ fēn fēn     清 明 时 节 雨 纷 纷 ,    lù shàng xíng rén yù duàn hún     路 上 行 人 欲 断 魂 。    jiè wèn jiǔ jiā hé chù yǒu     借 问 酒 家 何 处 有 ,    mù tóng yáo zhǐ xìng huā cūn     牧 童 遥 指 杏 花 村 。  
55    寒食 韩翃 chūn chéng wú chù bù fēi huā     春 城 无 处 不 飞 花 ,    hán shí dōng fēng yù liǔ xié     寒 食 东 风 御 柳 斜 。    rì mò hàn gōng chuán là zhú     日 暮 汉 宫 传 蜡 烛 ,    qīng yān sàn rù wǔ hóu jiā     轻 烟 散 入 五 侯 家 。  
56   春日 朱熹 shèng rì xún fāng sì shuǐ bīn     胜 日 寻 芳 泗 水 滨 ,    wú biān guāng jǐng yī shí xīn     无 边 光 景 一 时 新 。    děng xián shí dé dōng fēng miàn     等 闲 识 得 东 风 面 ,    wàn zǐ qiān hóng zǒng shì chūn     万 紫 千 红 总 是 春 。  
57   宿建德江 孟浩然 yí zhōu bó yān zhǔ     移 舟 泊 烟 渚 ,    rì mù kè chóu xīn     日 暮 客 愁 新 。    yě kuàng tiān dī shù     野 旷 天 低 树 ,    jiāng qīng yuè jìn rén     江 清 月 近 人 。 
58   饮湖上初晴后雨 苏轼 shuǐ guāng jiàn yàn qíng fāng hǎo     水 光 潋 滟 晴 方 好 ,    shān sè kōng méng yǔ yì qí     山 色 空 濛 雨 亦 奇 。    yì bǎ xī hú bǐ xī zǐ     欲 把 西 湖 比 西 子 ,    dàn zhuāng nóng mǒ zǒng xiāng yí     淡 妆 浓 抹 总 相 宜 。                                                                             
 59    从军行 王昌龄qīng hǎi cháng yún àn xuě shān     青 海 长 云 暗 雪 山 ,    gū chéng yáo wàng yù mén guān     孤 成 遥 望 玉 门 关 。    huáng shā bǎi zhàn chuān jīn jiǎ     黄 沙 百 战 穿 金 甲 ,    bù pò lǒu lán zhōng bù huán     不 破 楼 兰 终 不 还 。  
60    凉州词  王之涣 huáng hé yuǎn shàng bái yún jiān      黄 河 远 上 白 云 间 ,     yī piàn gū chéng wàn rèn shān      一 片 孤 城 万 仞 山 。     qiāng dí hé xū yuàn yáng liǚ      羌 笛 何 须 怨 杨 柳 ,     chūn fēng bù dù yù mén guān      春 风 不 度 玉 门 关 。   
61   秋浦歌 李白 bái fà sān qiān zhàng     白 发 三 千 丈 ,    yuán chóu sì gè cháng     缘 愁 似 个 长 。    bù zhī míng jìng lǐ     不 知 明 镜 里 ,    hé chù dé qiū shuāng     何 处 得 秋 霜 。  
62    商山早行 温庭筠 chén qǐ dòng zhēng duó     晨 起 动 征 铎 ,    kè xíng bēi gù xiāng     客 行 悲 故 乡 。    jī shēng máo diàn yuè     鸡 声 茅 店 月 ,    rén jì bǎn qiáo shuāng     人 迹 板 桥 霜 。    hú yè luò shān lù     槲 叶 落 山 路 ,    zhǐ huā míng yì qiáng     枳 花 明 驿 墙 。    yīn sī dù líng mèng     因 思 杜 陵 梦 ,    fú yàn mǎn huí táng     凫 雁 满 回 塘 。  
63    芙蓉楼送辛渐 王昌龄 hán yǔ lián jiāng yè rù wú     寒 雨 连 江 夜 入 吴 ,    píng míng sòng kè chǔ shān gū     平 明 送 客 楚 山 孤 。    luò yáng qīn yǒu rú xiāng wèn     洛 阳 亲 友 如 相 问 ,    yí piàn bīng xīn zài yù hú     一 片 冰 心 在 玉 壶 。  
64   江南逢李龟年 杜甫 qí wáng zhái lǐ xún cháng jiàn     岐 王 宅 里 寻 常 见 ,    cuī jiǔ táng qián jǐ dù wén     崔 九 堂 前 几 度 闻 。    zhèng shì jiāng nán hǎo fēng jǐng     正 是 江 南 好 风 景 ,    luò huā shí jié yòu féng jūn     落 花 时 节 又 逢 君 。 
65   滁州西涧 韦应物 dú lián yōu cǎo jiàn biān shēng     独 怜 幽 草 涧 边 生 ,    shàng yǎu huáng lí shēn shù míng     上 有 黄 鹂 深 树 鸣 。    chūn cháo dài yǔ wǎn lái jí     春 潮 带 雨 晚 来 急 ,    yě dù wú rén zhōu zì héng     野 渡 无 人 舟 自 横 。  
66    乌衣巷 刘禹锡 zhū què qiáo biān yě cǎo huā     朱 雀 桥 边 野 草 花 ,    wū yī xiàng kǒu xī yáng xié     乌 衣 巷 口 夕 阳 斜 。    jiù shí wáng xiè táng qián yàn     旧 时 王 谢 堂 前 燕 ,    fēi rù xún cháng bǎi xìng jiā     飞 入 寻 常 百 姓 家 。  
67    江南春 杜牧 qiān lǐ yīng tí lǜ yìng hóng     千 里 莺 啼 绿 映 红 ,    shuǐ cūn shān guō jiǔ qí fēng     水 村 山 郭 酒 旗 风 。    nán cháo sì bǎi bā shí sì     南 朝 四 百 八 十 寺 ,    duō shǎo lóu tái yān yǔ zhōng     多 少 楼 台 烟 雨 中 。 
68   竹枝词 刘禹锡 yáng liǔ qīng qīng jiāng shuǐ píng     杨 柳 青 青 江 水 平 ,    wén láng jiāng shàng chàng gē shēng     闻 郎 江 上 唱 歌 声 。    dōng biān rì chū xī biān yǔ     东 边 日 出 西 边 雨 ,    dào shì wú qíng què yǎu qíng     道 是 无 晴 却 有 晴 。 
69   秋夕 杜牧 yín zhú qiū guāng lěng huà píng     银 烛 秋 光 冷 画 屏 ,    qīng luó xiǎo shàn pū liú yíng     轻 罗 小 扇 扑 流 萤 。    tiān jiē yè sè liáng rú shuǐ     天 阶 夜 色 凉 如 水 ,    zuò kàn qiān niú zhī nǔ xīng     坐 看 牵 牛 织 女 星 。  
70   赠花卿 杜甫 jǐn chéng sī guǎn rì fēn fēn     锦 城 丝 管 日 纷 纷 ,    bàn rù jiāng fēng bàn rù yún     半 入 江 风 半 入 云 。    cǐ qǔ zhǐ yīng tiān shàng yǒu     此 曲 只 应 天 上 有 ,    rén jiān néng dé jǐ huí wén     人 间 能 得 几 回 闻 。  
71   题临安邸 林升 shān wài Qīng shān lóu wài lóu     山 外 青 山 楼 外 楼 ,    xī hú Gē wǔ jǐ shí xiū     西 湖 歌 舞 几 时 休 。    nuǎn fēng xūn dé yóu rén zuì     暖 风 熏 得 游 人 醉 ,    zhí bǎ háng zhōu zuò biàn zhōu     直 把 杭 州 作 汴 州 。  
72   朝天子?咏喇叭 王磐 lǎ bā  suǒ nà     喇 叭 , 唢 呐 ,    qǔ ér xiǎo  qiāng ér dà     曲 儿 小 , 腔 儿 大 。    guān chuán wǎng lái luàn rú má     官 船 往 来 乱 如 麻 ,    quán zhàng nǐ tái shēn jià     全 仗 你 抬 身 价 。    jūn tīng le jūn chóu     军 听 了 军 愁 ,    mín tīng le mín pà     民 听 了 民 怕 ,    nǎ lǐ qù biàn shén me zhēn gòng jiǎ     哪 里 去 辨 什 么 真 共 假 ?    yǎn jiàn de chuī fān le zhè jiā      眼 见 的 吹 翻 了 这 家 ,    chuī shāng le nà jiā     吹 伤 了 那 家 ,    zhǐ chuī de shuǐ jìn é fēi bà     只 吹 的 水 尽 鹅 飞 罢 !   
73   示儿 陆游 sǐ qù yuán zhī wàn shì kōng     死 去 元 知 万 事 空 ,    dàn bēi bù jiàn jiǔ zhōu tóng     但 悲 不 见 九 州 同 。    wáng shī běi dìng zhōng yuán rì     王 师 北 定 中 原 日 ,    jiā jì wú wàng gào nǎi wēng     家 祭 无 忘 告 乃 翁 。  
74   秋夜将晓出篱门迎凉有感 陆游 sān wàn lǐ hé dōng rù hǎi     三 万 里 河 东 入 海 ,    wǔ qiān rèn yuè shàng mó tiān     五 千 仞 岳 上 摩 天 。    yí mín lèi jìn hú chén lǐ     遗 民 泪 尽 胡 尘 里 ,    nán wàng wáng shī yòu yī nián     南 望 王 师 又 一 年 。  
75   菩萨蛮?书江西造口壁 辛弃疾 yù gū tái xià qīng jiāng shuǐ     郁 孤 台 下 清 江 水 ,    zhōng jiān duō shǎo xíng rén lèi     中 间 多 少 行 人 泪 。    xī běi wàng cháng ān       西 北 望 长 安 ,      kě lián wú shù shān       可 怜 无 数 山 。      qīng shān zhē bù zhù       青 山 遮 不 住 ,      bì jìng dōng liú qù       毕 竟 东 流 去 。      jiāng wǎn zhèng chóu yú       江 晚 正 愁 余 ,      shān shēn wén zhè gū       山 深 闻 鹧 鸪 。       76   夏日绝句 李清照 shēng dāng zuò rén jié     生 当 作 人 杰 ,    sǐ yì wéi guǐ xióng     死 亦 为 鬼 雄 。    zhì jīn sī xiàng yǔ     至 今 思 项 羽 ,    bù kěn guò jiāng dōng     不 肯 过 江 东 。  
77   泊船瓜州 王安石 jīng kǒu guā zhōu yī shuǐ jiān     京 口 瓜 洲 一 水 间 ,    zhōng shān zhǐ gé shù chóng shān     钟 山 只 隔 数 重 山 。    chūn fēng yòu lǜ jiāng nán àn     春 风 又 绿 江 南 岸 ,    míng yuè hé shí zhào wǒ huán     明 月 何 时 照 我 还 ?  
78   闻官军收河南河北 杜甫 jiàn wài hū chuán shōu jì běi     剑 外 忽 传 收 蓟 北 ,    chū wén tì lèi mǎn yī shāng     初 闻 涕 泪 满 衣 裳 。    què kàn qī zǐ chóu hé zài     却 看 妻 子 愁 何 在 ,    màn juǎn shī shū xǐ yù kuáng     漫 卷 诗 书 喜 欲 狂 。    bái rì fàng gē xū zòng jiǔ     白 日 放 歌 须 纵 酒 ,    qīng chūn zuò bàn hǎo huán xiāng     青 青 作 伴 好 还 乡 。    jì cóng bā xiá chuán wū xiá     即 从 巴 峡 穿 巫 峡 ,    biàn xià xiāng yáng xiàng luò yáng     便 下 襄 阳 向 洛 阳 。  
79   春夜喜雨 杜甫 hǎo yǔ zhī shí jié     好 雨 知 时 节 ,    dāng chūn nǎi fā shēng     当 春 乃 发 生 。    suí fēng qián rù yè     随 风 潜 入 夜 ,    rùn wù xì wú shēng     润 物 细 无 声 。    yě jìng yún jù hēi     野 径 云 俱 黑 ,    jiāng chuán huǒ dú míng     江 船 火 独 明 。    xiǎo kàn hóng shī chù     晓 看 红 湿 处 ,    huā zhòng jǐn guān chéng     花 重 锦 官 城 。  
80   己亥杂诗 龚自珍 jiǔ zhōu Shēng qì shì fēng léi     九 州 生 气 恃 风 雷 ,    wàn mǎ qí yīn jiū kě āi     万 马 齐 喑 究 可 哀 。    wǒ quàn tiān gōng chóng dǒu sǒu     我 劝 天 公 重 抖 擞 ,    bù jū yī gé jiàng rén cái     不 拘 一 格 降 人 才 。

和诗的拼音二:《诗经》汉语拼音版


返回
《诗经》汉语拼音版
搜索
收藏 1/69 返回
文档列表
- loading

 • [留学生免税车目录2018]【留学生免税车目录2018】2018留学生免
 • [2017年留学生落户上海]海外留学生回国落户北京政策|2017年回
 • [留学面试英语自我介绍]公派留学申请条件|留学申请面试自我介绍
 • [日本留学奖学金申请]日本留学奖学金日语申请书_日本留学奖学
 • [日本留宝马娱乐平台注册送28个月生活费]去日本出国留宝马娱乐平台注册送28个月要多少钱_去日本
 • [2018年澳洲留学费用][2018俄罗斯留学费用]2018年各国留学费用解析
 • [法国留宝马娱乐平台注册送28年费用][出国留宝马娱乐平台注册送28年费用是多少钱]出国留宝马娱乐平台注册送28年费
 • [思想游戏娱乐平台注册就送25教育考研方向]思想游戏娱乐平台注册就送25教育专业考研科目_2018思想政
 • [光电信息工程考研方向]电子信息工程考研科目_电子信息工程考
 • [二胎间隔多长时间好][科目二改革2017]2017科目一科目二间隔多
 • [上海2017高考改革解读][2017上海高考各校分数线]2017上海高考
 • [高考改革新方案2017]【高考政策改革方案2017】2017安徽高考改
 • [2018年陕西高考分数]2018年陕西省高考改革方案|2018年陕西省
 • [17年高考题]17年湖南卷高考题及答案|17年湖南卷高考题及答案
 • [2017年语文对口高考题]【2017湖南职高对口高考】2017年湖南对
 • [高考诗歌鉴赏真题汇编]2017高考英语口语真题|2017高考语文真
 • [2017年四川高考真题]2017上海高考英语真题_2017四川省高考英语真题
 • [2017高考英语改错真题]2017上海高考英语真题_2017高考英语改
 • [2017高考英语卷]【2017年江苏英语高考卷】2017江苏英语高考题
 • [2017天津高考英语听力][2017天津高考语文试卷及答案]2017天津
 • [2017高考英语试卷分析]2018高考江苏英语试卷|2017年高考江苏
 • [2017高考英语试卷分析]2017北京英语高考试题答案|2017年英语
 • [2017高考英语试题分析][2017~2018高考高三外研英语周报]2017
 • [2017广东省高职高考网]2018广东高职高考语文试题|2017广东高
 • [2018南昌高三一模]南昌市2017年gdp_2017南昌市高三一模语文试
 • [中外历史人物评说试题]历史人物评说怎么答题_历史人物评说高
 • [高考历史41题汇编]【2018高考历史真题】历史高考41题真题
 • [高考历史选择题技巧]【高考历史选择题8大原则】高考历史选择
 • [高考历史论述题例题]【高考历史论述题怎么答】高考历史论述题
 • [历史论述题的解题方法]高考历史论述题怎么答|高考历史论述题
 • 和诗的拼音由173资源网(www.mwopus.com)收集整理,转载请注明出处!原文地址http://www.mwopus.com/gushi/372488.html

  文章评论
  Copyright © 2006 - 2018 www.mwopus.com All Rights Reserved
  173资源网 版权所有

  游戏娱乐平台注册就送25